freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Wednesday, June 11, 2008

tujhyavarach prem karto ahe

तुझ्यावर प्रेम करतो आहे...........

तुझ्याच अथ्वानिवर जगतो आहे

तुझ्या डोळ्यात हरवतो आहे

तुझ्या केसात गुर्फततो आहे

तुझ्यावर प्रेम करतो आहे...............

तुलाच प्रत्येक मुलित शोधतो आहे

तुझ्या विरहात तल्मल्तो आहे

तुझ्या सोबत घालवलेले प्रत्येक क्षण आठवतो आहे

तुझ्यावर प्रेम करतो आहे.....................

तू दाखावलेल्या स्वप्नात रंग भरतो आहे

दोघांनी उभ्या केलेल्या नात्याला जीव लावतो आहे

तुझ्यावर प्रेम करतो आहे....................

"तू माझी नाही होणार" या वाक्यशिच मी झगड़तो आहे.....

माझ्या मनालाच मी सम्जव्तो आहे

तरीही तुझ्याताच माझे श्वास अदाक्तो आहे

तुझ्यावर प्रेम करतो आहे...........................

तुझ्या स्पर्शताच मी गुर्फततो आहे

मृत्युच्या दारात मी जातो आहे

तुझ्या हाताच्या विलख्यत जीव सोडतो आहे

क्षण क्षण आता मी मारतो आहे

तुझ्यावराच प्रेम करतो आहे.........................

No comments: