freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

mi ahe hi ashi ahe

मी आहे ही अशी आहे,
पटले तर घ्या नाहीतर सोडून द्या...
अगदी एखाद्या कवीतेसारखा,
आवडली तर ऐका नहितर नीघून जा...
कुणालही सांगणार नाही,
जबरद्स्ती तर मुळीच नाही,
समजले पटले तर करा नाहीतर विसरून जा...
तुम्ही जगताय ते योग्य अन् मझ जगण अयोग्य,
जरा असही जगून बघा निश्फळ वाटल तर नावं ठेवा...
तुमच्या आध्यात ना मध्यात ना मझा कुणाला त्रास,
कशाला उगीच वैतागताय कशाला उगीच सन्ताप्ताय...
करावस वाटलं तर एकच् करा मी जागतेय तस मला जगू द्या....
का नवं ठेवता उगाच मी करतेय ते मला करू द्याम्हणूनच म्हणते....
मी आहे ही अशी
आहेपटले तर घ्या नाहीतर सोडून द्या

No comments: